Sklep internetowy działający pod adresami:

www.dentiso.pl

prowadzony jest przez Dentiso Ortho Galaxy Przemysław Wróbel, z siedziba w Wieliczka, kod 32-020, ul.Krzyszkowicka 102, wpisaną do ewidencji gospodarczej pod numerem 2522/2010, Nip 9451993982. Adres prowadzenia działalności to Bochnia, ul.Wegierska 1 , kod 32-700, i jest jednocześnie adresem korespondencyjnym Sprzedawcy.

Dentiso Ortho Galaxy Przemyslaw Wrobel, jest stroną dokonującą sprzedaży produktów prezentowanych na stronie sklepu (Sprzedawca).

§1.Warunki ogólne.

1.Podmiotem dokonującym zakupów produktów umieszczonych w ofercie Sprzedawcy (Klient/Kupujący) może być:

a) osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych,

b)osoba prawna,

c)jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną,

która zapoznała się i zaakceptowała niniejszy Regulamin oraz spełnia pozostałe warunki wskazane w jego treści.

2. Wymogami technicznymi  warunkującymi możliwość prawidłowego korzystania ze Sklepu są:

a) posiadanie aktywnego adresu e-mail,

b) posiadanie urządzenia z systemem operacyjnym umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej.

3. Informacje o produktach podane w sklepie internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne, ceny oraz dostępność nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, ale stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

§2. Przedmiot transakcji

1. Przedmiotami transakcji zawieranych przez Strony są produkty (towary) umieszczone w ofercie przedstawionej na stronach sklepu internetowego w chwili składania zamówienia.

2. Wszystkie produkty prezentowane na stronach sklepu są:

a)fabrycznie nowe,

b)posiadają wymagane atesty i gwarancję producenta,

c)są wolne od wad fizycznych i prawnych,

d) zostały wprowadzone na rynek polski zgodnie z prawem.

§3. Składanie zamówień i ich realizacja.

1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez formularz zamówienia na stronach internetowych sklepu,

2. Sprzedawca umożliwia Klientom dokonanie rejestracji poprzez formularz dostępny na stronach internetowych sklepu. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest Konto Użytkownika zabezpieczone loginem i indywidualnym hasłem.

3.Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia i jego akceptację przez Sprzedawcę.

4.Sklep potwierdza przyjęcie  zamówienia oraz  dane  zamawiającego drogą internetową lub telefonicznie w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty jego otrzymania.

5. Zamówienie jest realizowane w ciągu 3 (trzech) do 5 (pięciu) dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia. Na czas realizacji zamówienia składa się okres realizacji zamówienia przez Sprzedawcę i czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta

6.Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję ( w ciągu 4 dni roboczych) o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).Brak jakiejkolwiek odpowiedzi ze strony Kupującego w ciągu tego czasu jest jednoznaczne z anulowaniem zamówienia.

7.Na każdym etapie składania zamówienia, aż do chwili jego wysłania, Kupujący może przy wykorzystaniu środków technicznych udostępnionych w sklepie internetowym poprawić błędy , w tym wskazać dowolny adres dostawy(wymagany numer zamówienia).

8. Każdorazowe składanie domówienia do uprzednio złożonego zamówienia będzie traktowane jako nowe zamówienie i realizowane zgodnie z §3 pkt.1-9

9. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, do sprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

§4. Koszty dostawy.

1.Sklep dostarcza przesyłki do Kupującego na jego koszt. Dostawa  towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszty dostawy określone są na stronach internetowych sklepu.

2.Przesyłki dostarczane są wyłącznie na terytorium Polski.

3.Zamówienia o wartości przekraczającej kwotę 500 zł (brutto) dostarczane są na koszt Sprzedawcy.

§5. Ceny i formy płatności.

1. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sprzedawcy podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.

2. Do każdego zakupu dołączony jest paragon fiskalny lub na życzenie Klienta faktura VAT, które stanowią dokument potwierdzający sprzedaż towaru. W celu wystawienia faktury VAT musi być wypełnione pole NIP w formularzu zamówienia. Kupujący, składając zamówienie i wybierając Fakturę VAT, upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.

3. Sprzedawca dopuszcza następujące formy płatności:

a)za pobraniem u kuriera przy odbiorze towaru,

b)przedpłata dokonana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedawcę lub określony w fakturze proforma

4.Towar pozostaje własnością Sprzedawcy do momentu zapłaty całej ceny.

5.Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena wiąże zarówno Klienta jak i Sprzedawcę.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w ust. 5 powyżej, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach internetowych sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

§6. Gwarancja i reklamacje.

1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym prowadzonym przez Dentiso Przemyslaw Wróbel, są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w treści gwarancji wystawionej przez gwaranta.

3.Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany sprzęt o ewentualnych uszkodzeniach powstałych podczas dostawy niezwłocznie poinformować Sprzedawcę. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony należy w obecności kuriera spisać protokół szkodowy (niezbędne dokumenty podsiada kurier) i niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o tym fakcie, lub nie odbierać przesyłki.

4.Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki z reklamowanym towarem.

5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, produkt uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, Sprzedawca zwróci nabywcy równowartość ceny towaru i koszty przesyłki reklamacyjnej lub zaoferuje mu inne, dostępne towary do wyboru.

6. Towar reklamowany należy odesłać przesyłką kurierską lub pocztową na adres: Dentiso , Przemyslaw Wrobel, Ul.Krzyszkowicka 102 , 32-020 Wieliczka

§7. Odstąpienie od umowy.

1.Kupujący, będący konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. roku o prawach konsumenta (Konsument), ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 (czternastu) dni bez podania przyczyny zgodnie z przepisami powołanej ustawy. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Klient objął w posiadanie Produkt lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Produktu.

2.Klient, aby skorzystać z opisanego wyżej prawa odstąpienia od umowy, musi poinformować o tym fakcie Sprzedawcę, przesyłając oświadczenie o odstąpieniu na adres: Dentiso  Przemyslaw Wrobel, Ul.Krzyszkowicka 102, 32-020 Wieliczka , lub  lektornicznie wysyłając email na adres biuro@dentiso.pl W oświadczeniu konsument powinien wskazać swoje imię i nazwisko, adres, oświadczenie o odstąpieniu, data zawarcia umowy, podpis.

W załączniku do regulaminu dostępny jest do wykorzystania formularz odstąpienia od umowy.  (formularz)

3. Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. Zwrot towaru odbywa się na koszt Konsumenta. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

5. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, w stanie, w jakim otrzymał go od Sprzedawcy wraz z otrzymanymi częściami, akcesoriami, instrukcją obsługi. Towar powinien zostać zabezpieczony w sposób zapobiegający powstaniu uszkodzeń w transporcie. Konsument zobowiązany jest dołączyć oryginał dowodu zakupu (paragonu lub faktury VAT) oraz oświadczenie  o odstąpieniu od umowy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6.Pieniądze za zwrócony towar (zapłata za towar oraz zwrot kosztów jego dostarczenia) zostaną przesłane na wskazany rachunek bankowy bądź przekazem na wskazany adres, niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę zwracanego towaru, sprawdzeniu stanu technicznego zwracanego towaru, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki i nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

7.Zwrotu towaru należy dokonać przesyłką kurierską lub pocztową na adres: Dentiso  Przemyslaw Wrobel, Ul.Krzyszkowicka 102, 32-020 Wieliczka 

8. Sprzedawca, w przypadku udokumentowaniu sprzedaży fakturą VAT, po otrzymaniu i przyjęciu towaru wystawi Klientowi fakturę korygującą  i odeśle ją na adres Klienta. Jeżeli na fakturze znajdują się również inne towary nie podlegające zwrotowi, to zostanie to uwzględnione w treści faktury korygującej.

9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

§8 Postanowienia końcowe.

1. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu "Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną”.

2.Zarówno Klient jak i Sklep Internetowy mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyny.

3.Klient rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia konta do Sklepu Internetowego.

4.Sklep Internetowy chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje o tym Klienta na adres mailowy podany podczas rejestracji, w terminie 14 dni przed planowana datą rozwiązania umowy.

5.Wszystkie informacje, zdjęcia produktów, znaki firmowe producentów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody właścicieli.

6.Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem sprzedaży przez sklep  podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy sporów, w których stroną jest Konsument.

7.Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu.

8. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie serwisu Sklepu Internetowego, chyba że wyraźnie zastrzeżona jest inna data wejścia w życie. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.

9.Data opublikowania regulaminu 09.06.2018.

10.Wszystkie informacje, zdjęcia produktów, znaki firmowe producentów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody właścicieli.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Miejscowość, data

...........................................

...........................................

...........................................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

…………………………………..

Nazwa i adres przedsiębiorcy

 

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy

 

 

Ja/My(*) ............................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*)

odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ..........................................

 

 

Data odbioru(*)....................................

 

 

 

.....................................

Podpis(-y) konsumenta(-ów)

 

(*) Niepotrzebne skreślić.